බළන්ගොඩ වෙබ් ගුවන් විදුලිය අසන්න

25 10 2010

බළන්ගොඩ ‍වෙබ් ගුවන්විදුලියේ පර්යේෂණ විකාශනය වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු

මෙම පර්යේෂණ විකාශනය සෑම සතියේ දිනකම ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් පෙ.ව.10.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පමණක් විකාශන කටයුතු සිදුවන බැව් කරුණාවෙන් සලකන්න.

Stream status

LISTEN HERE

Listen with Winamp/iTunes

Listen with Windows Media Player

Advertisements