අප ගැන

ඔබ මේ සවන් දෙන්නේ සොදුරු ශ්‍රව්‍ය අත්දැකීමක් ඔබවෙත සමීප කරවීමේ අරමුණින් දියත් කර ඇති වෙබ් ගුවන්විදුලිසේවයක පරීක්ෂණ විකාශණයකටයි. ඔබගේ අදහස් අපට මහත් ශක්තියක් බැවින් ඔබ‍ගේ අදහස් ‍අප වෙත යොමු කරන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: